KLAUZULA INFORMACYJNA


Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Archibald Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Jasnej 15, 00-003 Warszawa. Można się z nami skontaktować:
 • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
 • telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 828 76 76,
 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres biuro@archibald.pl.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 • realizacji zadań wynikających z czynności zmierzających do zawarcia umowy na świadczenie usług edukacyjnych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b RODO,
 • realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak potencjalne roszczenia lub obrona przed roszczeniami oraz kontakt w kwestiach związanych z organizacją kursu.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług pocztowych, kancelaria prawna w przypadku wystąpienia roszczeń oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:
 • edukacyjnych,
 • dostawcy oprogramowania oraz rozwiązań informatycznych.
Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
 • przez okres 3 miesięcy, w przypadku braku decyzji o podjęciu nauki
 • 5 lat (od zakończenia roku), w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa, zgodnie z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości w przypadku skorzystania z naszej oferty edukacyjnej,
 • do czasu przedawnienia roszczeń – 6 lat lub wniesienia skutecznego sprzeciwu.
Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo wniesienia skargi do UODO (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
Dobrowolność podania danych

Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest warunkiem skorzystania z naszej oferty edukacyjnej.