KLAUZULA INFORMACYJNA


Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Archibald Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Jasna 15, 00-003 Warszawa. Można się z nami skontaktować:
 • listownie, przesyłając korespondencję na naszadres,
 • telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 828 76 76,
 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres biuro@archibald.pl.
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 • nawiązania kontaktu, jeżeli na taki kontakt wyrazi Pan/Pani zgodę, w związku z wypełnieniem testu poziomującego, co stanowi nasz uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO,
 • realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia oraz obrona przed roszczeniami,
 • przesyłania ofert marketingowych (w przypadku wyrażenia zgody), zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych może być kancelaria prawna,w przypadku wystąpienia roszczeń oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:
 • hostingowych,
 • informatycznych, w tym dostawcy oprogramowania.
Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
 • przez okres 3 miesięcy, w przypadku braku decyzji o podjęciu nauki, po wypełnieniu testu poziomującego,
 • do czasu odwołania zgody, w przypadku wyrażenia zgód marketingowych.
 • do czasu przedawnienia roszczeń lub wniesienia skutecznego sprzeciwu.
Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,
 • prawo do przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody lub których podstawą przetwarzania jest umowa,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo wniesienia skargi do UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
Dobrowolność podania danych

Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia z nami korespondencji.